Twój biznes.
Nasz audyt.
Twój sukces.

 

Chcecie Państwo poprawić jakość działania Waszego przedsiębiorstwa? Proces wprowadzania zmian np. wewnętrznych procedur należy koniecznie poprzedzić określeniem obszarów jej działania, które wymagają optymalizacji. Zachęcamy do współpracy w tym zakresie z prowadzoną przez nas firmą Vertin. Zatrudnieni w niej audytorzy mają właściwe umiejętności i doświadczenie, aby fachowo podjąć się tego zadania. Przeprowadzane przez nas audyty wewnętrzne / zewnętrzne / warstwowe służą do doskonalenia organizacji i pozwalają usprawniać procesy, system i całe przedsiębiorstwo. Nie mylimy kontroli z audytem i nie przeprowadzamy audytu jak kontroli. W szczegółowy sposób oceniamy procesy.

Rodzaje audytów w organizacji

W zależności od celów, obszarów i charakteru procesów, które mają być przedmiotem oceny, można wyróżnić następujące rodzaje audytów:

 • finansowy – jego istotą jest analiza sprawozdań finansowych organizacji gospodarczej. W przypadku dużych przedsiębiorstw (np. grup kapitałowych) jest przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta. Taki audytor zewnętrzny weryfikuje prawidłowość sporządzonych danych z zasadami rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami wynikającymi z prawa bilansowego,
 • operacyjny – polegający na badaniu procedur funkcjonujących wewnątrz podmiotu, aby ocenić bieżącą efektywność, wydajność i zgodność z założonymi celami strategicznymi,
 • personalny – zadaniem przeprowadzającego go audytora zewnętrznego jest diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi (procesy, rekrutacji, polityka plac itp.),
 • warstwowy – audyt tego rodzaju kompleksowo polega na ocenieniu system zarządzania oraz identyfikuje obszary wymagające usprawnienia,
 • jakościowy – ukierunkowany na ustalenie, czy funkcjonujące procedury w organizacji są zgodne z przyjętymi normami i standardami ISO,
 • środowiskowy – w którym audytorzy zewnętrzni lub wewnętrzni oceniają wpływ działalności jednostki gospodarczej na otoczenie,
 • cyberbezpieczeństwa – jego specyfiką jest analiza poprawności działania systemów informatycznych przed zagrożeniami płynącymi ze środowiska elektronicznego.

Powyższe rodzaje audytu, zwłaszcza warstwowy, mogą być przeprowadzane przez zespół audytorów wewnętrznych zatrudnionych w samej organizacji. Wartą rozważenia alternatywą dla weryfikacji wyżej wymienionych obszarów przez osobę będąca częścią przedsiębiorstwa, w wieku obszarach nadzoru, jest zatrudnienie do tego zadania niezależnej firmy, takiej jak Vertin. Rozwiązanie to ma bardzo wiele zalet. Największą z nich jest całkowita pewność, że otrzymane wyniki są w pełni wiarygodne, ponieważ pochodzą one z obiektywnego źródła – od audytora zewnętrznego, niezwiązanego w żaden sposób z organizacją, której procesy i działania są przedmiotem weryfikacji. Dużą zaletą takiego audytu, w porównaniu z wewnętrznym, jest też duży stopień specjalizacji przeprowadzających go osób. Ogromne doświadczenie w dokonywaniu zewnętrznej oceny poszczególnych systemów firm przekłada się na wyższą szybkość, z jaką otrzymywane są jego wyniki oraz ich klarowne, kompleksowe opracowanie.

Audyt zewnętrzny – istota, zadania, funkcje

Ten rodzaj badania jest przeprowadzany przez niezależną firmę działającą w otoczeniu organizacji. Audyt zewnętrzny ma na celu ocenę skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania w ramach warstwowego (przekrojowego) przeglądu poszczególnych obszarów (segmentów) działalności. Diagnoza opracowana przez audytorów pozwala wszystkim interesariuszom (właścicielom, inwestorom, udziałowcom, pracownikom itp.) przedsiębiorstwa na uzyskanie wiarygodnej, rzetelnej i obiektywnej informacji o jego sytuacji. Najważniejsze zadania tego warstwowego narzędzia analitycznego to:

 • ocena zgodności – funkcjonujących procedur i systemów z polityką wewnętrzną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • wspieranie decyzji – dotyczących kwestii związanych z finansowaniem zewnętrznym (kredyty, pożyczki), optymalizacji kosztów, poprawą efektywności operacyjnej.
 • wzmacnianie reputacji – niezależne oceny audytorów przeprowadzających diagnostykę warstwową pomagają  zwiększyć transparentność, wiarygodność i zaufanie inwestorów, kontrahentów, dostawców, klientów  do organizacji,
 • analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kontynuowaniu działalności.

Audyty zewnętrzne – pełniąc funkcję informacyjną, identyfikacyjną i doradczą – zajmują szczególne miejsce w systemie nadzoru korporacyjnego. Tego rodzaju weryfikacja pozwala na bardzo skuteczne określenie wewnętrznych problemów organizacji, ale i obszarów wymagających restrukturyzacji i optymalizacji. Dzięki nim firma może przygotować się do nadchodzących zmian i wyzwań np. ocenić swoje szanse przed otwarciem się na zagraniczne rynki.

Specyfika i zalety audytu warstwowego

Dla uzyskania pełnego obrazu jakości działania przedsiębiorstwa warto korzystać z różnych metod jej weryfikacji. W przeciwieństwie do zewnętrznego ten rodzaj badania jest przeprowadzany przez zespół audytorów wewnętrznych złożonych z osób zatrudnionych w różnych działach (szczeblach) organizacji. Jego specyfiką jest warstwowa, czyli kompleksowa i wszechstronna ocena systemu zarządzania oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Aby jej dokonać, często kluczowa jest wiedza na temat najmniejszych szczegółów działalności przedsiębiorstwa. Dlatego też przeprowadzenie jej przez audytorów zatrudnionych w zewnętrznej firmie mogłoby okazać się nieco mniej efektywne, a wyniki niekompletne. Audyt warstwowy LKA (z ang. Layered Process Audits) jest w szczególności stosowany w podmiotach o złożonej i rozbudowanej pionowo-poziomej wewnętrznej strukturze organizacyjnej. Dotyczy to firm działających w wielu sektorach i branżach gospodarki narodowej, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym.

Do głównych zalet wynikających z wdrożenia audytu warstwowego należy zaliczyć:

 • skuteczniejszą standaryzację procesów wytwórczych,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
 • zapewnienie interakcji między kadrą menedżerską a pracownikami,
 • poprawę jakości wytwarzanych produktów,
 • minimalizowanie błędów,
 • możliwość natychmiastowego wdrażania działań naprawczych poprzez natychmiastowe ustanowienie odpowiednich procedur wewnętrznych,
 • zwiększenie zadowolenia klientów.

Audyt warstwowy to rodzaj nowoczesnego narzędzia do zarządzania organizacją, które pomaga usprawnić procesy planistyczne, kontrolne i nadzorcze. Choć diagnostyka ta prowadzona jest przez audytorów zatrudnionych w przedsiębiorstwie, firma Vertin służy wsparciem także w ich zakresie. Korzystając z naszego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy dotyczącej audytów zewnętrznych, wewnętrznych i warstwowych, organizujemy profesjonalne szkolenia dla audytorów z procesów LPA.  Dbamy o wysoki poziom merytoryczny, dostosowując program kursów do indywidualnych oczekiwań. Zapraszamy do współpracy!

Katalog audytów