Info

Badania nieniszczące, Radiograficzne RT1 + RT2  – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

 • Cel szkolenia

  Kurs przygotowuje do nabycia wiedzy na temat podstaw fizycznych badań RT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania i z zakresu przepisów związanych oraz do nabycia umiejętności praktycznego wykonywania badań RT.

 • Adresaci szkolenia

  Pracownicy kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

  1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
  2. Podstawy fizyczne badań radiograficznych i skojarzona wiedza
  3. Własności promieniowania X i γ
  4. Wytwarzanie promieniowania X
  5. Pochodzenie promieniowania γ
  6. Wzajemne oddziaływanie promieniowania z materią
  7. Własności systemów filmowych i okładek wzmacniających
  8. Geometria ekspozycji radiograficznej
  9. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania radiograficznego i jej pochodne techniki
  10. Typowe niezgodności spawalnicze
  11. Typowe wady w odlewach
  12. Wpływ na wykrywalność
  13. Wyposażenie do badań radiograficznych
  14. Budowa i użytkowanie lamp rentgenowskich
  15. Budowa i użytkowanie źródeł promieniowania γ
  16. Dane niezbędne do rozpoczęcia badania radiograficznego
  17. Badanie radiograficzne
  18. Proces wywoływania
  19. Badanie radiograficzne złączy spawanych
  20. Badanie odlewów zgodnie
  21. Techniki specjalne
  22. Wskaźniki jakości obrazu
  23. Opracowywanie instrukcji NDT dla badania radiograficznego złączy spawanych i odlewów
  24. Ewaluacja i dokumentowanie
  25. Podstawy ewaluacji
  26. Ewaluacja w radiografii
  27. Protokół badania
  28. Ocena – klasyfikacja niezgodności
  29. Aspekty jakości – kwalifikacje personelu
  30. Wykrywanie – alternatywne do filmu wykrywacze
  31. Zasady ochrony radiologicznej
  32. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/EU dotycząca urządzeń ciśnieniowych
  33. Szkolenie praktyczne:
  34. Egzamin końcowy (teoretyczny + praktyczny)
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań, potrafi wykryć wady wewnętrzne takie  jak: pęknięcia, porowatości, jamy skurczowe oraz wtrącenia obcych materiałów.

  Może stosować badania w procesie produkcji, jak i podczas eksploatacji, w przemyśle motoryzacyjnym, petrochemicznych i wielu innych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności.

  Po zdanym egzaminie i spełnieniu wymagań z normy ISO 9712 uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji personelu NDT. Szkolenie pozwala  podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

 • Czas szkolenia

  15 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

 • Uwagi dodatkowe

  Ze względu na wymagania sprzętowe kurs badań Radiograficznych (zajęcia oraz egzamin) będą się odbywać w jednostce certyfikującej, akredytowanej przez PCA.