24 września 2019

Kawa Jakościowa to cykl spotkań przy kawie i poczęstunku dla osób związanych z branżą automotive i nie tylko. Podczas spotkań omawiane są aktualne oraz najbardziej nurtujące zagadnienia związane z działalnością przemysłu motoryzacyjnego.  Celem Kawy Jakościowej jest wymiana doświadczeń oraz omówienie bieżących trendów z branży.

Na najbliższym spotkaniu z cyklu Kawa Jakościowa z Interdont Support Q, zaplanowaliśmy dla Państwa 3 bloki tematyczne:

„Rozwój analiz ryzyka i szans w procesach”

Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

Już od kilu lat wszystkie podmioty, które zdecydowały się wdrożyć i certyfikować swoje systemy na zgodność z ISO 9001:2015 lub IATF 16949:2016 są zobowiązane do analizy ryzyka i szans w swoich procesach. Przeprowadzając te analizy organizacje powinny brać pod uwagę między innymi kontekst organizacji i wymagania stron zainteresowanych. Wraz z upływem czasu skończył się okres ochronny dla firm w zakresie przeprowadzania tych analiz i audytorzy certyfikujący coraz częściej weryfikują jaką wartość dodaną niesie taka analiza. Z tego właśnie powodu watro aby wzmocnić ten element w organizacjach.

 1. Wymagania dla analiz ryzyka
 2. Zarządzanie ryzykiem i szansami jako element strategiczny w organizacji
 3. Najczęstsze problemy i błędy popełniane przy analizach ryzyka i szans
 4. Jak rozwijać swoje analizy

ISO 19011:2018 – zmiany

Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

Już prawie od roku mamy nowe wydanie ISO 19011, które zmieniono w celu dostosowania do najnowszych edycji standardów zarządzania takich, jak: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 i inne. Ważnym elementem każdego systemu jest jego samokontrola realizowana przez proces audytów. Aby proces audytów był jak najbardziej skuteczny oraz efektywny musi być oparty i realizowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w najnowszym wydaniu ISO 19011:2018. Czynnikiem znaczącym jest również zadbanie o kwalifikacje audytorów wewnętrznych, dzięki którym proces ten będzie mógł być realizowany.

 1. Audytowanie oparte na analizie ryzyka i szans
 2. Audytowanie ryzyka i szans
 3. Zarządzanie programem audytów
 4. Kompetencje i ocena audytorów
 5. Dodatkowe wytyczne dla audytorów  (załączniki)
 • „Analiza FMEA według podręcznika VDA i AIAG”

  Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

W czerwcu bieżącego roku doczekaliśmy się w końcu wspólnej publikacji organizacji AIAGVDA odnośnie wytycznych dla FMEA. Dla firm branży motoryzacyjnej jest to niewątpliwie duży plus, że podejście do jakże ważnego elementu przy rozwoju wyrobu i procesu stało się w końcu zunifikowane. To nowe wydanie zakończyło okres gdy z uwagi na różnych klientów organizacji należało za każdym razem dostosowywać swoje analizy FMEA do ich wymagań.
Nowa publikacja poza ujednoliceniem podejścia do analiz FMEA wprowadza jeszcze jeden ważny wątek, a mianowicie dbałości o strategiczne podejście do analiz FMEA w organizacjach.

 1. Czym jest FMEA wg nowego podejścia?
 2. 7 Kroków w tworzeniu FMEA
 3. Nowe tabele dla SOD
 4. AP- nowy wymóg dla szacowania ryzyka
 5. Nowy formularz?
 6. Wymagania dla moderatora

Co to jest norma ISO 19011?

Podobnie jak wszystkie inne normy ISO, tak i 19011:2018 potwierdza wykorzystywanie w zakładzie pracy, organizacji lub innym podmiocie procedur zgodnych z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej powstałej w 1947 r. z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Dowodzi więc pewnego poziomu jakościowego, który spełnia dana firma, co pozytywnie przekłada się na jej wiarygodność i wydajność. Obejmuje listę sugerowanych praktyk, zachowań, procesów i działań o uniwersalnym charakterze, które dotyczą czynności audytorskich w zakresie systemów zarządzania jakością albo zarządzania środowiskowego.

Zgodnie z ISO 19011:2018 osoba odpowiedzialna za kontrolę w zakładzie podczas podejmowania związanych z nią czynności powinna uwzględniać:

 • etykę postępowania – ważne jest dyskretne i fachowe podejście do przydzielonych zadań,
 • rzetelne prezentowanie wyników – w taki sposób, aby obiektywnie odzwierciedlały rzeczywistość i aktualny stan audytowanych systemów zarządzania,
 • odpowiednią staranność zawodową – troska o profesjonalizm na każdym etapie analizy to warunek konieczny,
 • niezależność w działaniu – bezstronność i obiektywizm w wykonywaniu obowiązków to kluczowe aspekty, które składają się na wiarygodność i rzetelność audytora,
 • posługiwanie się dowodami w formułowaniu tez – tylko tak można zrealizować procedurę zgodnie z rzeczywistością i obronić jej założenia.

Tak prezentują się najważniejsze reguły przeprowadzania audytów systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 19011:2018. Wzięcie pod uwagę wymienionych w niej czynników ma na celu zapewnienie

Jak przygotować firmę do certyfikacji ISO 19011:2018?

Uzyskanie dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w ISO 19011:2018 musi być poprzedzone ich wdrożeniem. W związku z tym osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie audytu systemu zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego powinny mieć określone kwalifikacje i postępować według zdefiniowanych w normie reguł. Pod kątem wytycznych zawartych w ISO 19011:2018 należy odpowiednio przygotować także systemy zarządzania, które są poddawane audytowi. Co istotne, zalecenia mogą odnosić się do różnego rodzaju programów zarządzania poza jakością i zarządzaniem środowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej specyfiki wynikającej z ich konkretnego zastosowania.

Niezbędnym krokiem, który pozwala na otrzymanie certyfikatu, jest wyszkolenie audytorów zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w ISO 19011:2018. Powinni dokładnie znać ich treść i wiedzieć, jak je zastosować w praktyce. Następnie należy nawiązać współpracę z firmą mającą uprawnienia do przyznawania certyfikatów, która po weryfikacji procedur i kompetencji audytorów oraz ich pracy może wydać atest potwierdzający spełnianie kryteriów zawartych w normie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ISO 19011:2018 i wdrożeniu opisywanych w niej zaleceń, zachęcamy do wzięcia udziału w naszych spotkaniach!

 

Miejsce spotkania –  Interdont Support Q Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 4 52-326 Wrocław
Miejsce spotkania –  Interdont Support Q Sp. z o.o. ul. Pukowca 15 40-847 Katowice

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem zapraszamy do zgłoszenia udziału pod mailem:  lub pod numerem telefonu 606 316 144.