Cena netto
ZAPYTAJ
Zarejestruj się
Info

Prezentowana norma opisuje działania dotyczące zatwierdzenia procesów produkcyjnych i wyrobów w przemyśle samochodowym. Wszystkie produkty dostarczane do finalnego odbiorcy obowiązkowo podlegają procedurze. Dopiero po akceptacji i pozytywnej ocenie dostawa może zostać wysłana do klienta. VDA 2 to standard opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Motoryzacyjnych. Jego celem jest zapewnienie zgodności towarów z wymaganiami jakościowymi i specyfikacjami technicznymi w branży Automotive.

Zalety i korzyści z wdrożenia VDA 2

Norma jest dedykowana producentom pojazdów mechanicznych i ich dostawcom. Stosowanie standardu VDA 2 przynosi szereg korzyści. Wśród najważniejszych zalet należy wymienić:

 1. Zapewnienie powtarzalności pomiarów – w całym procesie produkcyjnym. To kluczowy atrybut, który gwarantuje jakość wyrobów i procesów na niezmienionym poziomie oraz umożliwia uniknięcie problemów związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego łańcucha dostaw.
 2. Identyfikację problemów – dzięki temu można wdrożyć odpowiednie działania naprawcze, co przekłada się  na zwiększenie satysfakcji klientów oraz poprawę wizerunku organizacji na rynku.
 3. Redukcję kosztów – stosowanie wymogów VDA 2 pozwala na zminimalizowanie nakładów finansowych ponoszonych w toku działalności produkcyjnej.
 4. Poprawę współpracy – niemiecki standard umożliwia producentom z branży motoryzacyjnej i dostawcom ujednolicenie procesów wytwórczych i kontroli zatwierdzania wyrobów.
 5. Zwiększenie efektywności – poprzez identyfikację wad, odchyleń, błędów i podejmowaniu skutecznych działań korygujących.

Wszystkie te atuty VDA 2 przekładają się na z jednej strony – na wzrost konkurencyjności producentów i dostawców z sektora Automotive, z drugiej – podnoszą poziom zadowolenia i  satysfakcji klientów.

Etapy PPA według normy VDA 2

Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu PPA (z ang. Production Part Approval Process) w ramach VDA 2 to działanie mające zagwarantować, że produkcja seryjna oraz finalny jej efekt spełniają określone wymagania jakościowe i techniczne. Składa się on z kilku zasadniczych etapów:

 1. Oceny dokumentacji – w tej fazie producent przedstawia specyfikacje techniczne, rysunki, instrukcje i procedury dotyczące wytwarzania.
 2. Weryfikacji procesu produkcyjnego – która obejmuje sprawdzanie wykorzystywanych narzędzi, urządzeń i procedur w kontekście wymogów technologicznych i jakościowych.
 3. Testowania i zatwierdzania – wyrobu do produkcji seryjnej.

Działanie PPA ma na celu zapewnienie, że procesy i wytwarzane w ich ramach produkty  będą powtarzalne, a ich jakość zgodna z oczekiwaniami klientów. Wykorzystanie normy Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Motoryzacyjnych pozwala na uniknięcie błędów i niedokładności oraz poprawę jakości w branży Automotive. Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców chcących korzystać z korzyści – jakie oferuje zatwierdzanie procesu produkcyjnego i wyrobu – zapraszamy do współpracy. Wykwalifikowani trenerzy i certyfikowani audytorzy VDA QMC z Interdont Support Q oferują swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

 • Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym wydaniem podręcznika VDA 2, w którym bardzo wyraźnie podniesiono znaczenie wspólnych ustaleń pomiędzy klientem a dostawcą w odniesieniu do procesu zatwierdzenia. W publikacji na znaczeniu zyskała analiza i poziom ryzyka jakie związane jest z zatwierdzeniem wyrobu i procesu.

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inżynierów, specjalistów i liderów odpowiedzialnych za skuteczne i terminowe przeprowadzenie procesu zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu oraz ichmodyfikacji zarówno dla części zakupowych, jak i wyrobów finalnych dostarczanych do klienta. Kolejną grupę stanowią członkowie zespołów projektowych powołanych do rozwoju nowego wyrobu lub jego modyfikacji.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  • Cel i zakres stosowania
  • Poprzednie publikacje
  • Proces zatwierdzenia w łańcuchu dostaw
  • Ustalenie zakresu dowodów
  • Zatwierdzenie procesu produkcyjnego
  • Droga do decyzji o zatwierdzeniu
  • Statusy zatwierdzenia
  • Specjalne procedury zatwierdzenia
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Uczestnicy nabędą umiejętności związane ze skutecznym planowaniem procesu zatwierdzenia wyrobu i procesu w ramach projektu rozwoju nowego wyrobu. Uzgodnienie z klientem zakresu przedłożenia oraz wymagań jakościowych dotyczących pojedynczych produktów pracy pozwoli na terminowe i skuteczne zatwierdzenie wyrobu i procesu ze strony klienta. Powiązanie wyników zatwierdzenia wyrobu z uregulowaniem przez klientów kosztów związanych z rozwojem i wykonaniem narzędzi produkcyjnych dodatkowo wpływa na istotność tego procesu.

 • Czas szkolenia

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.